Invoering

1.1 Als onderdeel van onze dagelijkse zakelijke en andere activiteiten moeten we soms persoonlijke informatie van onze klanten en potentiële klanten verzamelen om ervoor te zorgen dat we kunnen voldoen aan hun behoeften aan HET aanbod van diensten en producten die door ons worden aangeboden en om hen informatie te verstrekken over onze diensten.

1.2 Uw privacy is belangrijk voor ons en het is ons beleid om de vertrouwelijkheid van de informatie en de privacy van individuen te respecteren. Dit beleid schetst hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie die door u of een derde partij aan ons is verstrekt in verband met de diensten die wij u leveren of die wij verzamelen door uw gebruik van onze diensten. Het beschrijft ook uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

1.3 Dit privacybeleid zal van tijd tot tijd worden herzien om rekening te houden met nieuwe verplichtingen en technologie, veranderingen in onze activiteiten en praktijken en om ervoor te zorgen dat het aangepast blijft aan de veranderende regelgevende en juridische omgeving. Alle persoonlijke informatie die we bewaren, valt onder ons meest actuele privacybeleid.

1.4 Elke verwijzing naar 'ons', 'onze', 'wij' of 'Arowana Paradise' in dit privacybeleid is een verwijzing naar ons, zoals de context vereist, tenzij anders vermeld.

1.5 Evenzo is elke verwijzing naar 'u', 'uw', 'uw' of 'uzelf' in dit privacybeleid een verwijzing naar een van onze klanten en potentiële klanten, afhankelijk van de context, tenzij anders vermeld.

Wie zijn we

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van Arowana Paradise Aquarium Farm. Arowana Paradise is een in Denemarken geregistreerd bedrijf met ondernemingsnummer CVR: 62534516 en met statutaire zetel Badstuestræde 3, 3 1209 Kopenhagen, Denemarken.

Wat voor soort persoonlijke informatie verzamelen we?

Als onderdeel van het leveren van diensten of informatie over onze diensten aan u, moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren om u als klant aan te melden. Dit kunnen derden zijn die namens ons krediet- (indien van toepassing) of identiteitscontroles uitvoeren. Als u een bestaande of potentiële klant bent, kunnen we de volgende soorten informatie over u verzamelen: naam, adres en contactgegevens geboortedatum en geslacht locatiegegevens andere soortgelijke informatie. We verkrijgen deze informatie op een aantal manieren door uw gebruik van onze diensten of andere transacties met ons, waaronder via een van de Arowana Paradise Ltd-websites en mobiele applicaties en uit informatie die wordt verstrekt tijdens lopende correspondentie met de klantenservice. We kunnen deze informatie over u ook verzamelen van derden, hetzij via ingekochte marketinglijsten van derden of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen ook persoonlijke informatie over u verkrijgen door uw gebruik van onze websites, apps of door het gebruik van cookies op onze websites en onze/of apps, met name door vast te leggen welke pagina's u bekijkt op onze websites. We kunnen van tijd tot tijd vrijwillig om andere persoonlijke informatie vragen (bijvoorbeeld via marktonderzoek, enquêtes of speciale aanbiedingen). Als u ervoor kiest om de informatie die we nodig hebben om aan uw verzoek voor een specifiek product of een specifieke dienst te voldoen, niet te verstrekken, kunnen we u mogelijk niet het gevraagde product of de gevraagde dienst leveren. Om ons te helpen onze producten en diensten, inclusief klantendiensten, te verbeteren en te controleren, en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen, kunnen we van tijd tot tijd persoonlijke informatie gebruiken die door u is verstrekt via uw gebruik van de diensten en/of via klantonderzoeken om ons te helpen ons verbeteren van onze producten en diensten. Het is in ons legitieme belang dat wij uw persoonlijke gegevens op deze manier gebruiken om ervoor te zorgen dat wij u de best mogelijke producten en diensten leveren. We kunnen alle communicatie opnemen, elektronisch, telefonisch, persoonlijk of anderszins, die we met u hebben in verband met de diensten die we aan u leveren en onze relatie met u. Deze opnames zijn ons exclusieve eigendom en vormen het bewijs van de communicatie tussen ons. Dergelijke telefoongesprekken mogen worden opgenomen zonder gebruik van een waarschuwingstoon of enig ander nader beleid.

2.2 Aan wie mogen we persoonlijke informatie bekendmaken?

Als onderdeel van het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden, kunnen we uw gegevens bekendmaken aan dienstverleners en gespecialiseerde adviseurs die zijn gecontracteerd om ons te voorzien van administratieve, IT-, financiële, regelgevende, nalevings-, verzekerings-, onderzoeks- of andere diensten iedereen die door u is gemachtigd Over het algemeen eisen we dat organisaties buiten Arowana Paradise die persoonlijke informatie verwerken of verkrijgen, de vertrouwelijkheid van deze informatie erkennen, zich ertoe verbinden het recht op privacy van elk individu te respecteren en alle relevante wetten inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Externe dienstverleners, zoals kredietreferentiebureaus, kunnen een register bijhouden van alle zoekopdrachten die namens ons zijn uitgevoerd en kunnen de zoekdetails gebruiken om andere bedrijven te helpen bij het uitvoeren van hun zoekopdrachten. Houd er rekening mee dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens door externe derden die optreden als gegevensbeheerders van uw persoonlijke gegevens niet wordt gedekt door dit privacybeleid en niet onderworpen is aan onze privacynormen en -procedures.

2.3 Hoe verkrijgen wij uw toestemming?

Waar voor ons gebruik van uw persoonsgegevens uw toestemming is vereist, zal deze toestemming worden verleend in overeenstemming met het toepasselijke contract dat we mogelijk met u zijn aangegaan of zoals uiteengezet in onze communicatie met u van tijd tot tijd. Als we vertrouwen op uw toestemming als onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit privacybeleid. Dit staat beschreven in 2.10 'Hoe u contact met ons kunt opnemen'. details uiteengezet in dit privacybeleid. Dit staat beschreven in 2.10 'Hoe u contact met ons kunt opnemen'.

2.4 Beheer en gebruik van Persoonsgegevens

Wij nemen altijd passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. In het bijzonder trainen we onze medewerkers die omgaan met persoonlijke informatie om de vertrouwelijkheid van klantinformatie en de privacy van individuen te respecteren. Inbreuken op uw privacy nemen wij zeer serieus en zullen passende sancties opleggen, eventueel inclusief ontslag. We kunnen van tijd tot tijd persoonlijke informatie over u gebruiken om profielen over u te vormen, zodat we de allerbeste producten en diensten kunnen leveren. Onze webpagina's en e-mails kunnen webbakens of pixeltags of andere soortgelijke tools voor gegevensanalyse bevatten waarmee we de ontvangst van correspondentie kunnen volgen en het aantal gebruikers kunnen tellen dat onze webpagina heeft bezocht of onze correspondentie heeft geopend. Wanneer uw persoonlijke informatie volledig geanonimiseerd is, hebben we geen wettelijke basis nodig, aangezien de informatie niet langer persoonlijke informatie zal zijn. Als uw persoonlijke informatie echter niet in geanonimiseerde vorm is, is het in ons legitieme belang om die persoonlijke informatie voortdurend te evalueren om ervoor te zorgen dat de producten en diensten die wij leveren relevant voor u zijn. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u marketingcommunicatie per e-mail of telefoon of andere overeengekomen formulieren (inclusief campagnes op sociale media) te sturen om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte blijft van onze nieuwste producten en diensten. Wanneer we u marketingcommunicatie sturen, doen we dit in ons legitieme belang of met uw toestemming.

2.5 Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie

Toegang Als u het ons vraagt, zullen wij bevestigen of wij uw persoonlijke informatie verwerken en, zo ja, u een kopie van die persoonlijke informatie bezorgen (samen met bepaalde andere details). Als u extra exemplaren nodig heeft, moeten we mogelijk redelijke administratiekosten in rekening brengen. Rectificatie Als de persoonlijke informatie die we over u bewaren onjuist of onvolledig is, heeft u het recht om deze te laten rectificeren. Als we uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen waar mogelijk op de hoogte stellen van de rectificatie. Indien u ons daarom vraagt, waar mogelijk en wettelijk toegestaan, zullen wij u ook vertellen met wie wij uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen. Wissen U kunt ons vragen om uw persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer we deze niet langer nodig hebben, of u trekt uw toestemming in (indien van toepassing) op voorwaarde dat we geen wettelijke verplichting hebben om die gegevens te bewaren. Een dergelijk verzoek is onderhevig aan eventuele bewaarlimieten waaraan we moeten voldoen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Als we uw persoonlijke informatie met anderen hebben gedeeld, zullen we hen waar mogelijk op de hoogte stellen van de verwijdering. Indien u ons daarom vraagt, waar mogelijk en wettelijk toegestaan, zullen wij u ook vertellen met wie wij uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen. Verwerkingsbeperkingen U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te 'blokkeren' of te onderdrukken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van die persoonsgegevens betwist of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan door ons. Het weerhoudt ons er echter niet van om uw persoonlijke gegevens op te slaan. We zullen het je vertellen voordat we eventuele beperkingen opheffen. Als we uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen waar mogelijk op de hoogte stellen van de beperking. Indien u ons daarom vraagt, waar mogelijk en wettelijk toegestaan, zullen wij u ook vertellen met wie wij uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen. Bezwaar U kunt ons vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke informatie, en we zullen dit doen als we: vertrouwen op onze eigen of andermans legitieme belangen om uw persoonlijke informatie te verwerken, behalve als we dwingende wettelijke gronden voor de verwerking kunnen aantonen; het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing; of het verwerken van uw persoonsgegevens voor onderzoek, tenzij dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering Als we een beslissing over u hebben genomen uitsluitend op basis van een geautomatiseerd proces (bijv. door automatische profilering) dat uw vermogen om de diensten te gebruiken beïnvloedt of een ander significant effect op u heeft, kunt u vragen om niet te worden onderworpen aan een dergelijke beslissing, tenzij we u kunnen aantonen dat een dergelijke beslissing noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en ons. Ook wanneer een beslissing noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst, kunt u de beslissing aanvechten en menselijke tussenkomst vragen.

2.6 Hoe bewaren we persoonlijke informatie en voor hoe lang?

Het beschermen van de privacy van uw informatie is belangrijk voor ons, of u nu persoonlijk, telefonisch, per post, via internet of via een ander elektronisch medium met ons communiceert. We bewaren persoonlijke informatie in een combinatie van beveiligde computeropslagfaciliteiten, papieren bestanden en andere archieven en ondernemen stappen om de persoonlijke informatie die we bewaren te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking. Wanneer we van mening zijn dat persoonlijke informatie niet langer nodig is, zullen we alle details verwijderen die u kunnen identificeren en zullen we de bestanden veilig vernietigen. Als u ons hebt geschreven om u af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie, zullen wij uw gegevens op onze uitsluitingslijst bewaren, zodat we weten dat u deze communicatie niet wilt ontvangen.

2.7 Wat is een cookie en hoe gebruiken we cookies?

Cookies zijn kleine stukjes tekst die op uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website of een app bezoekt. We kunnen cookies gebruiken op onze websites en in onze apps om u een relevantere en effectievere ervaring te bieden, inclusief het presenteren van webpagina's op basis van uw behoeften of voorkeuren.

2.8 Technologieverbeteringen

We streven er voortdurend naar om de functionaliteit op onze website te verbeteren door middel van technologische veranderingen. Dit kan een wijziging betekenen in de manier waarop persoonlijke informatie wordt verzameld of gebruikt. De impact van eventuele technologische veranderingen die van invloed kunnen zijn op uw privacy, wordt op het moment van de wijziging vermeld in dit privacybeleid.

2.9 Wat als u een klacht heeft en zaken met betrekking tot geschillenbeslechting en vragen.

Het is mogelijk dat we persoonlijke informatie die van u is verzameld, moeten gebruiken om problemen met u te onderzoeken en/of geschillen met u te beslechten, aangezien het in ons legitieme belang is om ervoor te zorgen dat problemen en/of geschillen zo snel en efficiënt mogelijk worden onderzocht en opgelost. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of een andere gerechtelijke procedure, of de vereisten van een toepasselijke regelgevende instantie. We doen dit niet alleen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, maar omdat het ook in ons gerechtvaardigd belang kan zijn om dit te doen. Als u zich zorgen maakt over een aspect van onze privacypraktijken, kunt u een klacht indienen. Hier wordt snel naar gehandeld.

Om een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op arowanaparadise1@gmail. Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO).

Het is mogelijk dat we persoonlijke informatie die van u is verzameld, moeten gebruiken om problemen met u te onderzoeken en/of geschillen met u te beslechten, aangezien het in ons legitieme belang is om ervoor te zorgen dat problemen en/of geschillen zo snel en efficiënt mogelijk worden onderzocht en opgelost. Dit om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en omdat het ook in ons gerechtvaardigd belang kan zijn om dit te doen.

2.10 Toegangsbeleid

U zult alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er geen computervirussen, wormen, softwarebommen of soortgelijke items worden geïntroduceerd in computerhardware, software, applicaties, apparatuur of netwerkfaciliteiten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Platforms. Wij en onze licentiegevers (naargelang het geval) behouden de intellectuele eigendomsrechten op alle elementen van de software en dergelijke software en databases op onze handelsplatforms, en u zult in geen geval een titel of belang in dergelijke elementen verkrijgen. Dit beleid en al onze betrekkingen met u worden in alle opzichten beheerst door en geïnterpreteerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Deense wet, en de rechtbanken van Denemarken hebben niet-exclusieve jurisdictie om juridische stappen of procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze polis, inclusief eventuele niet-contractuele geschillen en claims. Niets in deze voorwaarden weerhoudt ons ervan om in enig ander rechtsgebied een procedure tegen u aan te spannen.